Menu główne

Pod patronatem

Sieć serwisów miejskich

Wakacje
Start > Rodzic > Artykuły10.09.2009
Przedszkola - tak, ale jakie?
Od kwietnia łatwiej będzie zakładać małe przedszkola, nawet w mieszkaniach. Wysokość pomieszczenia nie będzie musiała wynosić 3 metrów, posiadać wyjścia ewakuacyjnego ani specjalnej wentylacji, tak jak do tej pory.


Wiceminister edukacji, Zbigniew Włodkowski zapowiada nowelizację rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego (Dz.U. nr 7, poz. 38) w taki sposób, aby znalazły się tam przepisy wprowadzające łagodniejsze wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe dla budynków, w których będą punkty lub zespoły przedszkolne.

Dzięki nowym przepisom, które mają zostać wprowadzone już w marcu, powstanie więcej placówek przedszkolnych, zwłaszcza na wsi, gdzie aż 65% dzieci w wieku 3-5 nie uczęszcza do przedszkoli, ani żadnych innych form wczesnego wychowania.

Małe przedszkola będzie można zakładać w mieszkaniach -  na parterze, tak aby łatwiej wyprowadzać przedszkolaki na spacer i przeznaczyć dla nich wyjście ewakuacyjne przez okno. Ściany będą mogły mierzyć 2,5 metra wysokości, nie 3 jak do tej pory. Grupa będzie mogła liczyć maksymalnie 15 dzieci przy dwojgu opiekunach.

Źródło: Gazeta Prawna

* * *

 

Nowe formy wychowania przedszkolnego

Zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny to dwie nowe formy, w jakich może być prowadzone wychowanie przedszkolne. Możliwość ich tworzenia daje„Rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania”, które 10 stycznia 2008 r. podpisała Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej.

Kryterium odróżniającym obydwie formy jest częstotliwość prowadzenia w nich zajęć. W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym – przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ustalonych przerw.

Zadanie organu prowadzącego polega m.in. na ustaleniu formy i zasad funkcjonowania obu rodzajów placówek. Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia wychowania przedszkolnego zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i punkcie przedszkolnym, mogą być organizowane w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Minimalny dzienny wymiar zajęć, w trakcie których będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrana część tej podstawy, wynosi 3 godziny, a tygodniowy – 12 godzin. Organ prowadzący ustala dzienny wymiar godzin zajęć na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub jej wybranych części, a w przypadku zespołu także dni tygodnia, w których mają być prowadzone zajęcia.

Zadanie organu prowadzącego również ustalenie organizacji obu nowych form wychowania przedszkolnego, czyli określenie m.in.: nazwy zespołu lub punktu, miejsca jego prowadzenia, celów i zadań oraz sposobów ich realizacji – ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, należy uwzględnić rodzaj i stopień ich niepełnosprawności.

Z rozporządzenia wynika również, że organ prowadzący określa warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole lub punkcie przedszkolnym, ich prawa i obowiązki, sposób sprawowania nad nimi opieki, warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich, organizowania zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej, terminy przerw w pracy oraz zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia.

Nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie przedszkolnym realizuje program edukacji przedszkolnej. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w każdym roku szkolnym musi być dokumentowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie dziennika zajęć. Dziennik powinien zawierać podstawowe informacje o dzieciach uczęszczających na zajęcia, ich obecności na zajęciach oraz potwierdzenie przez nauczyciela odbycia zajęć w danym dniu.

Celem wprowadzanego rozporządzenia jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat, szczególnie tych pochodzących z terenów wiejskich lub ze środowisk zaniedbanych edukacyjnie. Wprowadzenie tego rozporządzenia uwzględnia zarówno potrzeby dzieci z tych dzielnic wielkich miast, gdzie występuje zjawisko zagrożenia dziedziczeniem wykluczenia społecznego, jak i postulaty środowisk wiejskich, w których dzieci nie mają dostępu do edukacji przedszkolnej.

W dotychczasowej praktyce wychowanie przedszkolne w tzw. formach „alternatywnych” było prowadzone przez organizacje pozarządowe (m.in. Federację Inicjatyw Oświatowych, Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego), które pozyskiwały środki finansowe z funduszy unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na realizację projektów „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”.

Otworzenie możliwości prowadzenia lub dotowania przez gminy  małych form edukacji przedszkolnej stwarza szansę szybkiego zwiększenia odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia lepszego przygotowania dzieci do pójścia do szkoły, szczególnie w perspektywie planu obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Zakładane jest podjęcie przez MEN szerokich działań promujących otwieranie punktów i zespołów edukacji
przedszkolnej.

 Źródło: MEN

* * *

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 181 poz. 1292), która ma na celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci poprzez upowszechnienie wychowania przedszkolnego.

Wyjątek stanowi art1 pkt 15 i art 3- regulacje te weszły w życie 16 października 2007 r. Ustawa umożliwia, w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi, uzupełnienie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego, czego dokonuje rada gminy. Wprowadza ponadto zasadę powszechnej dostępności do zajęć prowadzonych w publicznej formie wychowania przedszkolnego.

1.Alternatywne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę.

Zgodnie z dodanym do ustawy o systemie oświaty art. 14a ust. 1a w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Jednocześnie ustawodawca dodał w art. 6 ustęp 2 definiujący publiczną formę wychowania przedszkolnego: publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub w zakresie wybranej części tej podstawy, prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Publiczna forma wychowania przedszkolnego przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Jak wynika ze zmienionego art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Do obowiązków samorządu terytorialnego należy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej także w ramach innych form wychowania przedszkolnego.

Powyższe formy wychowania przedszkolnego mogą być organizowane dla dzieci w wieku 3-5 lat w miejscu możliwie bliskim miejsca ich zamieszkania. Zgodnie z art. 14a ust. 6 ustawy o systemie oświaty nauczyciele prowadzący te zajęcia muszą posiadać wymagane kwalifikacje oraz powinni być zatrudniani w przedszkolach lub szkołach podstawowych prowadzonych przez właściwą gminę.

2.Alternatywne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez inne podmioty.

Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego również przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 14c ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.

Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 14a ust. 5 stosuje się. Podmioty te mogą prowadzić formy wychowania przedszkolnego w formie publicznej i niepublicznej.

 Zgodnie z art. 34c i 35b ustawy o systemie oświaty nadzór nad tymi formami wychowania przedszkolnego w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje organ prowadzący te formy, natomiast w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki te podlegają pod nadzór właściwego kuratora oświaty.

a) publiczna forma wychowania przedszkolnego prowadzona przez inne podmioty niż j.s.t.

Osoba prawna lub fizyczna, planująca założenie publicznej formy wychowania przedszkolnego, zobowiązana została do uzyskania zezwolenia gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tej działalności (art. 59a ust. 1). Zastosowanie do tych placówek będą miały przepisy ustawy o systemie oświaty, dotyczące uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, procedury likwidacyjne szkół i placówek publicznych oraz przepisy związane z podstawowymi postanowieniami statutu szkoły lub placówki. Jednak w tym miejscu należy dodać, iż ustawodawca, w przypadku alternatywnych form wychowania przedszkolnego, zrezygnował z obowiązkowego dołączenia do wniosku o udzielenie zezwolenia projektu statutu. Do wniosku dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która prowadzi publiczne przedszkole lub publiczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zmiany zezwolenia na założenie odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. Przepisy art. 58 ust. 3-5 i art. 59 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o zmianę zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

a) niepubliczna forma wychowania przedszkolnego prowadzona przez inne podmioty niż j.s.t.

Założenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 89a ustawy o systemie oświaty wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. W tym wypadku zastosowanie będą miały przepisy ustawy dotyczące zakładania placówek niepublicznych, postanowień statutu takiej placówki i nadzoru pedagogicznego. Zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

Zgodnie z art. 89a ust. 2 ustawy o systemie oświaty podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej w trybie określonym w art. 82 ust. 5, z tym że zgłoszenie zamiast zmiany statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

3.Finansowanie alternatywnego wychowania przedszkolnego.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty określa również zasady finansowania form wychowania przedszkolnego. Dotyczy to zarówno tych realizowanych w formie publicznej, jaki niepublicznej.

Zgodnie z art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty podmioty prowadzące alternatywne wychowanie przedszkolne w formie publicznej mogą liczyć na dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę. W przypadku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy będzie przysługiwała w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

4.Rozporządzenie dotyczące alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów i form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dookreśla przepisy ustawy.

Zgodnie z § 1 cytowanego rozporządzenia wychowanie przedszkolne może być prowadzone w formie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punktach przedszkolnych. Zespoły prowadzą zajęcie w niektóre dni tygodnia natomiast punkty prowadzą zajęcia przez cały rok, poza okresami przerw, które ustala organ prowadzący. Grupy dzieci mogą liczyć od 3 do 25 osób. W szczególności to rozwiązanie zostało skrytykowane. Początkowo grupy miały być mniej liczne maksymalnie do 15 osób. Jednak pod wpływem samorządów terytorialnych ministerstwo zdecydowało się na zwiększenie maksymalnej liczby dzieci.

Nauczyciele oraz rodzice podnoszą, że samorządy będą dążyły do tworzenia grup o maksymalnej liczebności dzieci, co sprzeciwia się samej idei tworzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

Organ prowadzący zespół lub punkt ma obowiązek ustalić organizację tych form. Do obowiązku określenia organizacji zaliczono bardzo wiele elementów, od określenia nazwy, celów i zadań tych placówek po dzienny wymiar godzin zajęć i sposób sprawowania opieki nad dziećmi. Organ prowadzący w tych ramach określa również zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole lub punkcie.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia minimalny wymiar godzin zajęć, podczas których realizowana  jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego wynosi 3 godziny w ciągu dnia. Natomiast w tygodniu liczba godzin tych zajęć nie powinna być mniejsza niż 12.

 Rozporządzenie określa również warunki jakim powinny odpowiadać lokale, w których odbywają się te zajęcia oraz możliwość uczestniczenia w nich rodziców dzieci a także innych pełnoletnich członków ich rodzin, którzy legitymują się stosownym upoważnieniem od rodziców. Rozporządzenie określa również sposób realizacji programu wychowania przedszkolnego przez nauczyciela oraz obowiązek współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej powinien być dokumentowany w formie dziennika zajęć. Sposób prowadzenia tego dziennika również został szczegółowo określony w omawianym rozporządzeniu.    

 źródło: Michał Kucharski, http://www.eduinfo.pl/art.php?action=more&id=1454&idg=37

Drukuj stronęWstecz
 
(C) 2002-2005 :: smart.art.pl :: Wojciech Kamień
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody zabronione.